inner banner

Знаете ли, че

Какво представлява качествената боя?

Какво представлява екологичната боя?

ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е ДЕЛО НА ВСИЧКИ ...

Хората извършиха насилие над природата и нейните ресурси, с промишления бум през последните 150 години до момента. Започвайки да разбират, но може би все още не разбират в дълбочина проблемите, които ще последват през следващите години, започнаха да търсят корективни действия.

Потребителите съзнават, че отношението им към околната среда трябва да се промени и да започнат да уважават природата и нейните ресурси.

 

ЕКОЛОГИЧНАТА ВАРКИРОВКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ...

Държавите членки на Европейския съюз включиха чрез споразумението от Маастрихт опазването на околната среда в целите на обединена Европа, вземайки предвид факта, че надеждното икономическо развитие не е възможно без да се уважава околната среда.

Целта е да се разработват, произвеждат и разпространяват продукти, които в по-марка степен увреждат околната среда, по време на целия си жизнен цикъл.

При това положение, през март 1992 беше въведена в приложение общностна система за присъждане на екологична маркировка (EEC Regulation 880/1992), която на основата на доказани, обективни и научни критерии оценява дали продуктът е екологичен или не.

Целта е екологичните продукти да не изостават по отношение на техническите си характеристики и ефективността си.

Тази рамка е доброволна, има за цел да покрие колкото е възможно повече категории продукти и критериите трябва да се преоценяват на всеки пет години.

Всеки продукт, който отговаря на критериите, се сертифицира с ЕКОЛОГИЧНАТА МАРКИРОВКА на Европейския съюз.

Единствено продуктите, които имат екологична маркировка могат да бъдат характеризирани като ЕКОЛОГИЧНИ !

Системата за екологична маркировка е:

 • Общоевропейска
 • По желание
 • Селективна
 • Прозрачна и представителна
 • Одобрена официално
 • Основава се на множество критерии
 • Има характеристики на лого (цвете)

Екологичните критерии се основават на това доколко продуктът замърсява от създаването си до изхвърлянето си, т.е. на всеки етап от жизнения си цикъл, започвайки от извличането и производството на суровините, продължавайки с производствения процес, опаковането, дистрибуцията, употребата, продължаващата употреба и приключвайки с крайното влагане в околната среда. През тези етапи се вземат предвид следните фактори (множество фактори):

  • качество на въздуха и водите
  • опазване на почвата, намаляване на отпадъците
  • икономия на енергия, управление на естествените ресурси
  • превенция срещу повишаване на температурата на планетата
  • защита на озоновия слой
  • сигурност на околната среда, шум
  • технически характеристики и ефективност на продуктите при тяхното приложение и употреба 
  • указания за сигурна употреба и влагане на остатъка от продукта в околната среда
 • Характерното лого (маргарита) характеризира всички продукти, на които е присъдена екологичната маркировка. Продуктите, върху които има маргарита, се признават от повече от 270 милиона потребители в Европа.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА МАРКИРОВКА ЗА БОИ И ЛАКОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

а. Екологични критерии за ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА { Решение ΕС C (2008) 4453 } са следните:

* Висока покриваемост и ефективност

* Ниски стойности на летливи органични съединения (VOC)

* Голяма устойчивост на често миене

* Не съдържат тежки метали, нито канцерогенни и токсични вещества

* Не съдържат опасни за околната среда вещества и през целия си жизнен цикъл замърсяват минимално околната среда

 

6. Екологичните латексни и акрилни бои по-бързо ли изсъхват по време на летните месеци и по-трудно ли се боядисва с тях?

Изсъхването на латексните и акрилните бои е по-бързо особено през летните месеци, поради по-бързото изпарение на водата.

Определена латексна или акрилна боя може да бъде разработена и да даде задоволителни резултати, независимо от факта дали е екологична или не.

Всички продукти SMALTOPLAST за вътрешни и външни повърхности са разработени така, че да могат да бъдат нанасяни безпроблемно съобразно гръцките климатични условия, особено през летните месеци.


7. Защо да боядисам с екологична боя SMALTOPLAST за вътрешна или външна повърхност?
Защото можеш:

• да постигнеш голяма покриваемост и ефективност, с матов завършек
• да осигуриш силно прилепване и голяма устойчивост
• да боядисваш здравословно и сигурно
и да допринесеш за създаването на екологично съзнание на пазара.

8. Екологична ли е всяка маркировка, която обозначава система за управление на околната среда ISO 14001?

ISO 14001 се отнася до система за управление на околната среда, прилагана от определено дружество и не се отнася до неговите продукти, което е в сила за ISO 9001.

9. Екологичните продукти по-скъпи ли са от конвенционалните?

МИТЪТ ЗА ЦЕНИТЕ

VECHRO като пионер в областта на боите, предлага интегрирани екологични системи за боядисване на всички вътрешни повърхности, с най-високо качество, предназначени за професионалисти и частни лица, на по-ниски цени от конвенционалните бои. VECHRO разпространява тези бои в цяла Гърция в най-добрите пунктове за продажба на бои.

Какво е Low Voc боя?

Цвят и пространство

Цвят и осветление

Цвят и настроение

Проблеми и решения

Vechro ви съветва относно чести проблеми при боядисването, пред които може да се изправите.