inner banner

Знаете ли, че

Какво представлява качествената боя?

Какво представлява екологичната боя?

Какво е Low Voc боя?

2. Защо ни се препоръчват бои и лакове с нисък процент летливи органични съединения (VOC)?

Държавите членки на Европейския съюз се договориха в споразумението от Маастрихт, че устойчивото икономическо развитие е невъзможно без да се защитава околната среда.

Основно поле на приложение на това решение в производството на бои и лакове е намаляването на летливите органични съединения (VOC), които се съдържат в тях.


Летливите органични съединения:

- Допринасят за увеличението на количеството на озона в тропосферата, което води до фотохимично замърсяване (познатият ни смог)
- Предизвикват замърсяване на водните ресурси, когато съдържат ароматни съединения и бъдат вложени в тях.
- Определени са като причинители за «разреждането» на озоновия слой в стратосферата.
- Определени са като преки причинители, допринасящи за парниковия ефект.
- При продължителна употреба предизвикват дихателни проблеми и влияят на нервната система при човека.

В Европа през 2004 година общото количество на летливите органични съединения (основно разредители), което е било изпуснато в околната среда в резултат на производството, нанасянето на бои и лакове, както и в резултат на почистването на инструментите за боядисване, възлезе на 550000 тона (CEPE-Annual report 2004)!

Европейският съюз с директива 2004/42/ΕΚ иска да намали употребата на летливи органични съединения/ VOC при боите и лаковете, с цел по-нататъшна защита на околната среда и потребителя.

Ограничението в употребата на летливи органични съединения / VOC няма да бъде приложено само по отношение на боите с разредител, но ще се приложи и по отношение на водноразтворимите бои, които от една страна съдържат по-малък процент летливи органични съединения / VOC, но от друга страна се използват за боядисване и защита на по-големи повърхности, например стени.

3. Какви ограничения налага новата Европейска директива 2004/42/ΕΚ? Кога и как ще бъде приложена?

Директивата 2004/42/ΕΚ въвежда ограничения по отношение на общото съдържимо на летливи органични съединения (VOC) в боите и лаковете за строителни обекти и в продукти за поправка на цвета на автомобилите.

Съдовете на тези продукти трябва да имат подходяща маркировка, която да обозначава максималното съдържимо на летливи органични съединения / VOC на готовите за употреба продукти, подкатегорията, към която принадлежат и лимитите на летливи органични съединения / VOC съобразно тази подкатегория.

Ограниченията включват и системите за създаване на нюанси в пунктовете за продажба, т.е. към количеството летливи органични съединения, съдържащо се в основата за оцветяване, трябва да се добавя и количеството летливи органични съединения / VOC, което се съдържа в оцветителите, които се дозират всеки път!

Боите, които са предназначени за промишлени дейности се включват в директива 1999/13/ΕΚ (ΚΥΑ 11641/1942) и трябва да имат подходяща маркировка.

Ограниченията наложени в резултат на 2004/42/ΕО се прилагат на два етапа:

 • Първи етап от 1.1.2007-31.12.2009
 • Втори етап от 1.1.2010 нататък


Боите и лаковете за строителни обекти съобразно 2004/42/ΕО се класифицират в различни подкатегории, както е видно от ТАБЛИЦАТА, която следва.

Всяка подкатегория включва бои, които се разреждат с вода (Тип В) и бои, които се разреждат с органични разтворители (тип Р).

Ограниченията по отношение на втория етап са много строги и се стига и до забрани при някои от категориите бои и лакове, които се предлагат днес на пазара.

Промишлените предприятия за бои и лакове са задължени от 1.1.2007 да произвеждат продукти с намалено съдържание на летливи органични съединения (VOC) съобразно лимитите, които се споменават в съответната колона на таблицата.

Продуктите, които са произведени преди 1.1.2007 могат да се разпространяват от пунктовете за продажба до 31.12.2007 (гратисен период). Съответен гратисен период ще бъде даден за втория етап на приложение на ограниченията (1.1.2010-31.12.2010).

От 1.1.2007 етикетите на продуктите трябва задължително да имат подходяща маркировка, която да обозначава категорията, към която принадлежи продуктът, съответния лимит на летливи органични съединения в съответната категория, както и максималното количество на летливи органични съединения в готовия за употреба продукт. Определен продукт, който отговаря на лимитите за 2007 по отношение на съдържимото на летливи органични съединения / VOC, но няма съответна маркировка върху съда, няма да се счита, че е съобразен с директива  2004/42/ΕΚи не трябва да се предлага на пазара !

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ
РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ ХИМИЧЕН СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
И ФИНАНСИТЕ
АТИНА, 29 ноември 2005
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДЪРЖАВНА ХИМИЧНА СЛУЖБА
Регистрационен номер: 437/2005
ВИСШ ХИМИЧЕН СЪВЕТ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (οδηγίας 2004/42/ΕΚ)
 
ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΕ/VOC
ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
 
 
Подкатегория на продукта
Вид
Етап I(g/l*)
(от 1.1.2007)
Етап II(g/l*)
(от 1.1.2010)
Α

Матови бои за вътрешни стени и етажи

В**
Р**
75
400
30
30
Β
Лъскави цветове за вътрешни стени и етажи (Гланц>25@60º)
В
Р
150
400
100
100
Γ
Цветове за външни стени от минерални подложки
В
Δ
75
450
40
430
Δ
Цветове за вътрешна / външна декорация и облицовка от дърво и метал (грундове & завършващи)
В
Р
150
400
130
300
Ε
Лакове и бои за дърво за вътрешна / външна декорация
В
Δ
150
500
130
400
Στ
Абсорбционни бои за дърво
(консерванти на дърво)
В
Р
150
700
130
700
Ζ
Грундове (с изолационни свойства срещу замърсявания & запечатващи свойства)
В
Р
50
450
30
350
Η
Свързващи грундове (за стабилизиране, създаване на непромокаема повърхност)
Υ
Р
50
750
30
750
Θ
Специални покрития от една съставка (грундове & бои против ръжда, грундове за алуминии,  галванизирани и пластмасови повърхности, бои за подове, antigraffiti, бои за забавяне на възпламеняване)
В
Р
140
600
140
500
Ι
Специални покрития от две съставки (грундове и бои против ръжда, грундове за алуминиеви, галванизирани и пластмасови повърхности, бои за подове, antigraffiti, бои за забавяне на възпламеняване)
В
Р
140
550
140
500
Ια
Многоцветни покрития
(покрития, които създават ефект на два или повече нюанса)
В
Р
150
400
100
100
Ιβ
Покрития с декоративен ефект
(покрития, които създават декоративен ефект, например Venetian stucco, стилове)
В
Р
300
500
200
200
 
*               g/l готова за употреба боя.
В**            Отнася се за бои, които се разреждат с вода.
Р**            Отнася се за бои, които се разреждат с органични разтворители
 
4. Как ще бъдат извършвани проверките? Какви ще бъдат санкциите за нарушителите?
 
Пазарни проверки и инспекции ще се извършват от компетентната инстанция (Дирекция СКАЛНИ РЕСУРСИ И ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – генерална държавна химична служба):
  • в помещенията за производство и складиране, на дружествата, които произвеждат или внасят бои и лакове
  • в пунктовете за продажба на бои (от 2008 година)
  • при разпространението на продуктите
  • в помещения за употреба / нанасяне
  • при митнически проверки за внос от страни извън Европейския съюз
 

Санкции

:
 
Нарушителите на разпоредбите на директива 2004/42/ΕО ще се наказват с глоба както следва:
 

1. за разпространението на пазара до 100 литра неотговарящ на изискванията продукт: € 3000 - € 5000

2. за разпространението на пазара на по-големи количества неотговарящ на изискванията продукт: € 3000 за всеки допълнителни 100 литра

3.€ 300 - € 500 за употребата на неотговарящи на изискванията продукти с количество до 10 литра (отговорността се носи от лицето, което ги използва или за продукти, които са разредени в по-голяма степен в сравнение с препоръчаното разреждане)

 
С глоба в размер на € 4000 - € 5000 ще се наказват всички лица, които възпрепятстват инспекцията с цел проверка и установяването на нарушения и не предоставят на компетентните власти необходимата информация.
 
 

Въпроси, на които трябва да мога да дам отговор!

 

1. Боите за строителни обекти, с ниско съдържание на летливи органични съединения, особено през втория етап, при нанасянето ще създават ли повече трудности на професионалистите?

Отговор: Зависи от технологията, следвана от всеки производител!

Продуктите VECHRO с ниско съдържание на летливи органични съединения в никакъв случай няма да променят навиците на професионалистите, но при всички положения ще допринасят за по-доброто и резултатно нанасяне и ще осигурят по-бързо предаване на обекта, минимално възможен мирис и минимална опасност за лицето, което ги ползва.

 

 

2. Боите за строителни обекти, с ниско съдържание на летливи органични съединения, особено тези, които отговарят на изисквания на втория етап, ще бъдат ли продукти с по-голяма себестойност?

Отговор: Зависи от технологията, която ще следва всеки производител !

Продуктите VECHRO с ниско съдържание на летливи органични съединения имат за цел да предлагат най-високо качество, без компромиси, без увеличение на себестойността за боядисване и защита !

 

3. Боите за строителни обекти с ниско съдържимо на летливи химични съединения могат ли да се характеризират като екологични?

Отговор: Не !

Боите и лаковете, които имат екологична маркировка отговарят на редица други изисквания освен изискванията на новата директива 2004/42/ΕΚ (дори тези от втория етап), за намаляване на летливите органични съединения, поради което нямат нужда от промяна в състава си, освен в маркировката на техния етикет. В допълнение екологичните бои отговарят на редица други изисквания, които се отнасят до техния състав, резултатността на покриваемостта и устойчивостта, въздействието им върху околната среда през целия техен жизнен цикъл, като са сертифицирани от Европейския съюз. Посочените по-горе изисквания не е необходимо да са изпълнени от продукт с ниско съдържание на летливи органични съединения, който отговаря на изисквания на директива 2004/42/ΕΚ. Новата директива не определя общо качеството на продуктите (като екологичната маркировка), а изисква единствено нисък процент на летливи органични съединения.

Екологичните бои и лакове  VECHRO на предната част на етикета си имат екологична маркировка и на задната част маркировката  Low VOC, тъй като екологичната маркировка е „разпознаваема“, „с по-голяма сила“ и по „завършена“.

 

4. Боите за строителни обекти с ниско съдържание на летливи органични съединения могат ли да се характеризират като по-малко опасни за потребителя?

 

Отговор: Новите бои и лакове ще съдържат по-малко разтворители и от тази гледна точка ще са по-малко опасни за потребителя.

Опасността трябва да е обозначена на тяхната опаковка с подходящи символи. Продуктите  VECHROс ниско съдържание на летливи органични съединения нямат никакви символи за опасност за потребителя.

 

5. Боите с разредител, предназначени за строителни обекти, с ниско съдържание на летливи органични съединения, готови ли са употреба и трябва ли да се разреждат? Прекратява ли се продажбата и употребата на разредители от пунктовете за продажба?

Отговор: Това е погрешно схващане!
Разреждането на боите, предназначени за употреба с разредител, се извършва с разредители, които се препоръчват от производителя и в зависимост от начина на нанасяне. Разредителите ще продължат да се разпространяват от пунктовете за продажба на бои.
 

6. Определен продукт, съдържанието на летливи органични съединения на който от 2006 година, отговаря на изисквания на 2004/42/ΕΚ за първия етап, може ли да се разпространява безпроблемно на пазара до 2010?

 
Отговор: Продуктът може да не превишава предвидените стойности на летливи органични съединения, по начина по който се произвежда и се разпространява днес, но съдът в който се разпространява е вероятно да няма необходимата маркировка, която уточнява подкатегорията към която принадлежи, лимитите по тази категория, както и органичните летливи съединения на готовия за употреба продукт. Поради тази причина трябва да се промени макетът на съда. В допълнение вписаното предложено разреждане трябва да е упоменато като обем и да е съответно на начина на нанасяне.
 

7. Ако определен бояджия разреди дадена боя с повече от предложения процент, може ли да му се търси отговорност поради този факт?

Отговор: Бояджията се счита за виновен при евентуална проверка, която може да бъде извършена на обекта и може да му бъде наложена глоба €300-500! Директивата споменава, че се забранява употребата на продукта в този случай!
Трябва да се уточни, че по-голямо от препоръчителното разреждане влияе на летливите органични съединения само при боите, които се разреждат с разредител. При водноразтворимите бои по-голямото разреждане намалява летливите органични съединения, тъй като водата не представлява летливо органично съединение!
 

8. Μоже ли определен пункт за продажба на бои да продаде боя за промишлени нужди, която производителят не е включил в 2004/42/ΕΚ, на цех за метални принадлежности или на предприятие за мебели, което разполага с цех за боядисване?

Отговор: Може само при положение, че помещенията на цеха отговарят на условията на общо министерско решение 11641/1942 (хармонизиране на директива 1999/13/ΕΚ) и е издадено съответно разрешително. Във всички останали случаи продажбата не се разрешава и се държи сметка на лицето, което е издало фактурата за продажба на цеха за боядисване.

 
 

9. Как се познава определен продукт, който е произведен преди 1.1.2007 и трябва ли при всички положения да бъде предложен в преходния период (1.1.2007-31.12.2007)?

Отговор: Повечето производители обозначават продуктите си с производствен номер. Не е лесно обаче винаги да се декодира годината на производство.
При всички продукти  VECHRO кодирането на производствения номер включва годината на производство като двата първи знака, например продуктът SMALTOPLAST extra екологичен с производствен номер 061234 е произведен през 2006.
 

10. Може ли да се оцвети в пункт за продажба на бои основата на определен продукт, която отговаря на изискванията на първия етап, с машина за създаване на нюанси на дружество, което е различно от производителя на продукта?

 

Отговор:   Не се препоръчва нещо такова, при положение, че общото съдържание на летливи органични съединения, което ще бъде получено (боя + оцветители) е неизвестно и има вероятност да не отговаря на изискванията на директивата. В този случай се търси сметка от продавача на бои.
 
Трябва да подчертаем, че оцветителите  VECHRO са вече с ниско съдържание на летливи органични съединения и с малка промяна на състава им, която ще бъде извършена поетапно през 2006, няма да съдържат въобще летливи органични съединения. Тези оцветители ще имат и съответна маркировка.
Заключението е, че всяка машина за оцветяване  VECHRO, поетапно в рамките на 2006, ще дозира оцветители, които няма да съдържат летливи органични съединения / VOC..

Цвят и пространство

Цвят и осветление

Цвят и настроение

Проблеми и решения

Vechro ви съветва относно чести проблеми при боядисването, пред които може да се изправите.