Нашето виждане е за една околна среда,
ценна за човешкия живот на планетата

inner banner

Политика на качеството

І. Декларация за Политиката на качеството на фирма ВЕХРО:

ВЕХРО е поставило подобряването на качеството като генерална цел, чрез която желае да осъществява всяка друга своя цел в бизнеса. Резултатът от това усилие се забелязва и преценява от различни данни, като оценката на:

Нейните Клиенти

 • Нейните Сътрудници
 • Нейния личен състав
 • Нейните Акционери

ВЕХРО следи развитието в областта на боите и полага усилия да се намира винаги в епицентъра на постоянните промени за постигане на възможно най-доброто подобрение на продуктите си и удовлетворяване желанията на клиентите си. Всяко възможно подобрение на материалите, средствата включени в процедурата за производство, а и на планирането на продуктите си, в рамките на финансовите възможности на предприятието, представляват непосредствена цел за осъществяване.

ВЕХРО излага ползите си в областта качеството: Накарала е служителите си, сътрудниците си, а и ръководството на фирмата да осъзнаят, че качеството е нейна цел.

Подкрепата на програмата за качество от всички членове на фирмата е пълно и осъзнато, всички следват указанията на Наръчника за управление на качеството и се стараят качеството да е определящ фактор при вземането на решения.

Подкрепата на програмата за качество от всички членове на фирмата е пълно и осъзнато, всички следват указанията на Наръчника за управление на качеството и се стараят качеството да е определящ фактор при вземането на решения.

Кадрите на ВЕХРО носят пряка отговорност за прилагането на Системата за управление на качеството в областта на дейността, която ръководят.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Екатерини Хадзиникола

 

ІІ. Декларация за Политиката по околна среда на фирма ВЕХРО:

Като признава нуждата от постоянно подобряване на постиженията свързани с околната среда на основата на принципите за устойчиво възходящо развитие и като се съобразява с със законодателството и международните стандарти, фирма ВЕХРО цели постигането на устойчиво икономическо развитие в хармония с природата.

Следвайки едно жизнеспособно развитие, се ангажира да упражнява дейността си по начин, който да осигури защита на околната среда, здравето и сигурността на служителите, местната общественост и обществото като цяло. Политиката по околната среда на фирмата се заключава в декларацията за ангажиране на фирмата да спазва принципите на жизнеспособно развитие.

ВЕХРО утвърждава Система за развитие на околната среда, като се ангажира да упражнява дейността си по начин, който да осигури защита на околната среда, здравето и сигурността на служителите, местната общественост и обществото като цяло. Политиката по околната среда на фирмата се заключава в декларацията за ангажиране на фирмата да спазва принципите на жизнеспособно развитие.

ВЕХРО утвърждава Система за управление на околната среда, съгласно принципите на Стандарт ISO 14001 и Регламента за EMAS на Европейския съюз. Политиката на фирмата за осигуряване защитата на околната среда се опира на следните принципи:

 • Взема мерки за защита на околната среда като се съобразява със законодателството по околната среда и условията на околната среда;
 • Прилага Система за управление на околната среда във всички свои дейности от процедурата за производство;
 • Определя предмети и цели за намеса в околната среда;
 • Оценява и подобрява цялостния си напредък свързан с околната среда, като изготвя и прилага програми за действие за постигане на конкретни цели и задачи свързани с околната среда и винаги в рамките на определен срок за прилагане във времето;
 • Утвърждава конкретни правила за контрол на околната среда в рамките на вътрешната си производствена процедура;
 • Подобрява общото отношение към околната среда, по специално по въпросите за предотвратяване на замърсяването на околната среда и справянето с извънредните опасности;
 • Извършва постоянно обучение и информиране на личния си състав, на обществото, на властите и всички с които си сътрудничи, в дух на искреност и взаимно уважение;
 • Утвърждава мнението за чувствителност по въпросите на екологията и възгледите за околната среда, което вдъхновява висшите нива в йерархията, върху цялата пирамида на работещите във фирмата.

Отговорното Управление на околната среда гарантира, че изготвяните процедури по системата за управление на околната среда са напълно понятни на всички от личния състав на фирмата и ги се прилагат и спазват на всички нива от организационната структура и при всички етапи от производствената процедура.

Председателят на Управителния съвет, във взаимодействие с кадрите от фирмата, се ангажира че от една страна постоянно ще полага грижи за пълното и ефективно прилагане на системата за управление на околната среда, а от друга страна ще предоставя необходимите средства за постоянното ѝ и безпрепятствено функциониране и постоянното ѝ подобряване.

 

Началник управление на околната среда Председател на Управителния съвет
Зои МОРАИТИ Екатерини ХАДЗИНИКОЛА