Όραμα μας είναι ένα περιβάλλον με αξία
για την ανθρώπινη ζωή στον πλανήτη

inner banner

Πολιτική Ποιότητας

Α. Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας VECHRO:

Η VECHRO έχει θέσει την βελτίωση της ποιότητας σαν τον κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας παρατηρείται και κρίνεται από διάφορα επιμέρους στοιχεία όπως είναι η ικανοποίηση:

Των Πελατών της

 • Των Συνεργατών της
 • Του Προσωπικού της
 • Των Μετόχων της

Η VECHRO παρακολουθεί τις εξελίξεις του τομέα χρωμάτων και προσπαθεί να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των συνεχών μεταβολών για την κατά το δυνατό βελτίωση των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της. Κάθε δυνατή βελτίωση των υλικών, των μέσων της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και του σχεδιασμού των προϊόντων της, που βρίσκονται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, είναι ο άμεσος στόχος για υλοποίηση.

Η VECHRO προτάσσει των ωφελειών της στον τομέα της ποιότητας: Έχει γίνει συνείδηση στο προσωπικό, στους συνεργάτες αλλά και την Διοίκηση της εταιρείας ότι η ποιότητα είναι ο στόχος της.

Η υποστήριξη του προγράμματος για την ποιότητα, από όλα τα μέλη της εταιρείας είναι καθολική και συνειδητή, όλοι ακολουθούν το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας και φροντίζουν ώστε η ποιότητα να είναι ο καθοριστικός παράγοντας κατά την λήψη αποφάσεων.

Η πολιτική της VECHRO που αφορά στην ποιότητα της, διοχετεύεται και διαχέεται στο προσωπικό της εταιρείας μέσω εντολών που εκδίδει η Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και συναντήσεων προσωπικού και Διοίκησης, όπου επεξηγείται αναλυτικά η διαμορφωθείσα πολιτική και συζητώνται προτάσεις για την εφαρμογή ή βελτίωση της.

Τα στελέχη της VECHRO έχουν την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο δραστηριοτήτων των οποίων προΐστανται.

 

Κατεβάστε την Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της VECHRO A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αικατερίνη Χατζηνικόλα

 

Β. Δήλωση Περιβαλλοντικής πολιτικής της VECHRO:

H εταιρεία VECHRO αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την φύση.

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί την δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η VECHRO υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής ανάπτυξης, δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί την δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

H VECHRO υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001,και του Κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική της εταιρείας για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

 • Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
 • Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας.
 • Καθορίζει αντικείμενα και σκοπούς περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
 • Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.
 • Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της.
 • Βελτιώνει τη συνολική περιβαλλοντική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης έκτατων κινδύνων.
 • Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση ενημέρωση του προσωπικού της, τουκοινού, των Αρχών και όλων όσων συνεργάζεται μαζί τους, σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία.

Η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες διαδικασίες του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και την συνεχή βελτίωση του.

 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αντιγόνη Μπούτση  Αικατερίνη Χατζηνικόλα

   

 

Η Περιβαλλοντική δήλωση της VECHRO  διατίθεται κατόπιν αιτήματος στο: info@vechro.gr