czym jest ekologiczna farba?

Czy wiesz...

czym jest ekologiczna farba?

czym jest ekologiczna farba?

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO TO ZADANIE DLA NAS WSZYSTKICH
W przeciągu ostatnich 150 lat wielkiego rozwoju przemysłowego, człowiek czerpał korzyści z dobrodziejstw natury i jej zasobów, aby teraz zacząć dostrzegać- być może jeszcze nie do końca- problemy,z którymi przyjdzie się mu borykać w najbliższych latach, i rozpocząć poszukiwania działań naprawczych.

Konsumenci zdają sobie sprawę, że ich stosunek do środowiska musi być odmienny i muszą oni zacząć szanować przyrodę i jej zasoby.


Przedsiębiorstwa zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich działalność w wielu przypadkach wpływa na środowisko i że są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów, które same generują.


ZNAK EKOLOGICZNY UNII EUROPEJSKIEJ...
Państwa członkowskie Unii Europejskiej włączyły do Traktatu z Maastricht ochronę środowiska naturalnego jako jeden z celów zjednoczonej Europy, pamiętając, że zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez poszanowania środowiska naturalnego.

Celem jest projektowanie, produkcja i dystrybucja produktów, które w ciągu ich całego cyklu życia są mniej uciążliwe dla środowiska.

W związku z tym w marcu 1992 r. wdrożono Rozporządzenie EWG 880/1992 w sprawie wspólnotowego systemu wdrażania (Rozporządzenie EWG 880), które opiera się na udokumentowanych, obiektywnych i naukowych kryteriach oceny, czy produkt jest ekologiczny, czy też nie.

Celem jest, aby produkty ekologiczne nie pozostawały w tyle, zarówno pod względem właściwości technicznych, jak i ich działania.

Ramy te są dobrowolne, mają na celu objęcie jak największej liczby kategorii produktów, a kryteria powinny być poddawane ponownej ocenie co pięć lat.

Każdy produkt spełniający te kryteria posiada certyfikat "Margaretka", znak ekologiczny Unii Europejskiej.

Tylko produkt opatrzony znakiem ekologicznym może być uznany za ekologiczny!

System Znakowania Ekologicznego jest

 • Paneuropejski
 • Opcjonalny
 • Wybiórczy
 • Przejrzysty i o charakterze reprezentatywnym
 • Oficjalnie zatwierdzony
 • Oparty na wielorakich kryteriach
 • Posiada charakterystyczne logo (kwiatek)

 

Kryteria ekologiczne są ustalane w oparciu o stopień zanieczyszczenia powodowanego przez produkt "od kołyski aż po grób", tj. na każdym z etapów jego życia, począwszy od wydobycia i produkcji surowców, poprzez proces produkcji, pakowanie, dystrybucję, użytkowanie, czas trwania, aż po ostateczne usunięcie ze środowiska.
Na wszystkich tych etapach brane są pod uwagę następujące czynniki (wielorakie kryteria):

  • jakość powietrza, jakość wody
  • ochrona gleby, redukcja odpadów
  • oszczędność energii, gospodarka zasobami naturalnymi
  • przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu
  • ochrona warstwy ozonowej
  • ochrona środowiska, hałas
  • właściwości techniczne i działanie produktu podczas stosowania i użytkowania
  • instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania i utylizacji pozostałości produktu w środowisku naturalnym
 • Charakterystyczne logo (stokrotka) cechuje wszystkie produkty, które otrzymały znak ekologiczny. Produkty opatrzone stokrotką są uznawane przez ponad 370 milionów konsumentów w Europie.

KRYTERIA ODMOWY PRZYZNANIA SYMBOLU EKOLOGICZNEGO W FARBACH COLORS AND VERNICIA STOSOWANYCH DO POWIERZCHNI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Kryteria ekologiczne dotyczące przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych (Decyzja Komisji (UE) 2014/312 / UE) są następujące:

 • Wysokie właściwości kryjące i świetna wydajność
 • Dalsza redukcja i tak już niskiej zawartości lotnych związków organicznych (ang. Volatile Organic Compounds, VOC) oraz nowe ograniczenie dotyczące stosowania półlotnych związków organicznych (ang. Semivolatile Organic Compounds, SVOC).
 • Wysoka odporność na częste mycie (o ile występuje).
 • Wysoka przyczepność, wodoodporność i odporność na zasady.
 • Odporność na warunki atmosferyczne bez kłopotliwego kredowania, łuszczenia się, powstawania pęcherzyków, pęknięć.
 • Roszczenia dotyczące spełnienia takich właściwości jak: wodoodporność, oddychanie, elastyczność i mostkowanie pęknięć, działanie przeciw pleśniowe są weryfikowane przez niezależny organ / laboratorium.
 • Nie zawierają one metali ciężkich ani substancji rakotwórczych i toksycznych (APEOS, DINP, DIDP, PFAS, PFCA, PFOA i substancji pochodnych wymienionych we "Wstępnych wykazach PFOS, PFAS, PFOA" OECD (Ścisłe ograniczenia).
 • Dalsze ograniczenie dotyczące substancji niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego odnosi się do "całego ich cyklu życia".
 • Nie zawierają one substancji lub mieszanin, które zostały sklasyfikowane jako toksyczne, niebezpieczne dla środowiska, uczulające drogi oddechowe lub skórę albo rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.
 • Bardzo niskie limity stosowania biocydów (np. środków konserwacji do pojemników, membran, barwników).
 • Informacje dla użytkowników mające na celu ochronę środowiska (Zalecenia dotyczące czyszczenia narzędzi i gospodarki odpadami pozwalające na zmniejszenie zanieczyszczenia wody. Wskazówki dotyczące obliczania potrzebnej ilości i stosowania właściwego podkładu w celu zmniejszenia zużycia, ale i redukcji nadmiaru).
 • Lotne węglowodory Aromatyczne (ang. VAHs, Volatile Aromatic Hydrocarbons)


ODPOWIEDZI NA PYTANIA O SKŁAD EKOLOGICZNYCH FARB...

1. Dlaczego farby ekologiczne?

 • Równowaga w środowisku została zachwiana.
 • Temperatura na naszej planecie rośnie, a klimat się zmienia.
 • Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich.
 • Chcesz, żeby twój dom był czysty i schludny wewnątrz i na zewnątrz?
 • Czy pomyślałeś, że wiele innych stworzeń, zwierząt lub roślin na naszej planecie chce tego samego?
 • Stosuj produkty przyjazne dla środowiska.
 • Zachęcać innych do stosowania produktów ekologicznych.
 • Istnieje sposób, aby upiększyć swój dom i jednocześnie chronić naszą planetę.

2. Czym są farby ekologiczne?
Pojęcie "farba ekologiczna" odnosi się do farb, które w najmniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko w "całym swoim cyklu życia", począwszy od wydobycia surowców, poprzez proces produkcyjny, pakowanie, dystrybucję, użytkowanie i stosowanie, trwałość, aż do ostatecznego usunięcia ze środowiska.

Produkty ekologiczne łączą w sobie, bez żadnych ustępstw co do jakości, ekologiczny charakter z najlepszymi parametrami technicznymi, które muszą być certyfikowane przez odpowiednie laboratorium Unii Europejskiej.

Z kolei nie każdy kolor, który rozcieńcza się wodą, lub który nie zawiera amoniaku, jest ekologiczny.


3. Czym jest "Margaretka"?
"Margaretka" jest oznakowaniem ekologicznym Unii Europejskiej, certyfikującym farby, które spełniają kryteria ekologiczne, zgodnie z 312/2014 / WE.
Tylko produkty opatrzone ekoznakiem mogą być określane jako EKOLOGICZNE.


4. Czy wszystkie farby rozpuszczalne w wodzie są przyjazne dla środowiska?
Nie! Produkty ekologiczne to tylko te, które posiadają ekocertyfikat.

Produkty ekologiczne, przez cały swój "cykl życia", w bardzo niewielkim stopniu zanieczyszczają środowisko, spełniają określone kryteria dotyczące wydajności, trwałości, zawartości rozpuszczalników i substancji toksycznych, a ponadto zostały przetestowane i certyfikowane przez niezależną organizację.

5. Czy ekologiczne farby są kryjące?
Zgodnie z kryteriami oceny farba ekologiczna musi mieć wydajność co najmniej 8 m²/litr dla pełnego pokrycia, tzn. dla gotowej powierzchni.
Oznacza to, że farba kryje bardzo dobrze.

Produkty ekologiczne VECHRO wykraczają poza ten zakres, zapewniając wydajność większą niż 9m² / litr.

6. Czy ekologiczne farby do tworzyw sztucznych i farby akrylowe szybciej schną w miesiącach letnich i są trudniejsze do nakładania?
Proces schnięcia farb do tworzyw sztucznych i farb akrylowych jest szybszy, szczególnie w miesiącach letnich, ze względu na szybsze odparowanie wody.

Farba do tworzyw sztucznych lub farba akrylowa daje zadowalające rezultaty, niezależnie od tego, czy jest ekologiczna, czy nie.

Wszystkie produkty Smaltoplast do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych są zaprojektowane tak, aby można je było swobodnie stosować w szczególnych greckich warunkach klimatycznych, zwłaszcza w miesiącach letnich.

7. Dlaczego powinienem malować powierzchnię wewnętrzną lub zewnętrzną farbą Smaltoplast Ecological?
Aby:

osiągnąć doskonałe krycie i wydajność, z matowym wykończeniem

zapewnić silną przyczepność i wysoką wytrzymałość

malować zachowując jednocześnie dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

oraz wnieść swój wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej na rynku.

8. Czy system zarządzania środowiskowego ISO 14001wskazuje na to, że dany produkt jest ekologiczny?
ISO 14001 dotyczy wdrożonego przez firmę systemu zarządzania środowiskowego i nie jest związany z produktami, jak ma to miejsce w przypadku normy ISO 9001.

Znak ekologiczny przyznawany jest produktom, a nie firmie.

9. Czy farby ekologiczne są droższe od tradycyjnych?
CENOWY MIT

Vechro jako pierwszy zaoferował kompleksowe ekologiczne farby do wszystkich powierzchni wewnętrznych, produkty najwyższej jakości dla profesjonalistów i klientów indywidualnych, w niższych cenach niż tradycyjne farby i prowadzi ich sprzedaż na terenie całego kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Low Voc paint

Czym jest farba Low VOC?

room

Kolor i Światło

mood

Kolor i Nastrój

Vechro Logo
VECHRO S.A.
PRODUCENT
FARB I LAKIERÓW
302 AVE LIOSION, ATENY 11145
+30 210 4816101-3
ⓒ 2020-2024 VECHRO. ALL RIGHTS RESERVED