Çfarë është një bojë ekologjike?

E dinit se

Çfarë është një bojë ekologjike?

MBROJTJA E MJEDISIT ËSHTË NJË ÇËSHTJE PËR TË GJITHË...

Njeriu ka shfrytëzuar natyrën dhe burimet e saj që nga shpërthimi industrial 150 vite më parë dhe tani, duke qenë se ka filluar të kuptojë, edhe pse ndoshta jo akoma në thellësi, problemet që do të pasojnë në vitet e ardhshme ka filluar të kërkojë për veprime korrigjuese.

Konsumatorët e kuptojnë se qëndrimi i tyre ndaj mjedisit duhet të jetë i diferencuar dhe ata duhet të fillojnë të respektojnë natyrën dhe burimet e saj.

Bizneset kanë filluar të kuptojnë se aktivitetet e tyre në shumë raste ndikojnë në mjedis dhe se ata janë përgjegjës për trajtimin e problemeve që ata vetë krijojnë.

SIMBOLI EKOLOGJIK I BASHKIMIT EVROPIAN...

Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë përfshirë në Traktatin e Mastrihtit mbrojtjen e mjedisit në formën e objektivave të një Evrope të bashkuar, duke mbajtur parasysh që zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik është i pamundur pa respektuar mjedisin.

Qëllimi është të dizajnojë, prodhojë dhe shpërndajë produkte që janë më pak të rënda për mjedisin gjatë gjithë jetëgjatësisë së tyre.

Duke pasur parasysh sa më lart, Rregullorja e KEE 880/1992 Sistemi i Zbatimit të Politikave të Komunitetit (Rregullorja e KEE 880) u zbatua në mars 1992, dhe bazohet në kritere të dokumentuara, objektive dhe shkencore për të vlerësuar nëse një produkt është ekologjik apo jo.

Qëllimi është që produktet ekologjike të mos mbeten prapa për sa i përket karakteristikave teknike dhe performancës.

Ky kuadër është vullnetar, dhe synon të mbulojë sa më shumë kategori produktesh dhe kriteret duhet të rivlerësohen çdo pesë vjet.

Çdo produkt që plotëson kriteret certifikohet si "Margarita", simboli ekologjik i Bashkimit Evropian.

Vetëm produktet që mbajnë simbolin ekologjik mund të karakterizohet si Ekologjike!

Sistemi i Sinjalizimit Ekologjik është

 • Pan-evropian
 • Opsional
 • Selektiv
 • Transparent dhe përfaqësues
 • Është miratuar zyrtarisht
 • Bazohet në kritere të shumëfishta
 • Ka një logo karakteristike (lulen)
 • Kriteret ekologjike përcaktohen bazuar në sa ndot produkti "nga lindja në vdekje", d.m.th. në secilën nga fazat e jetëgjatësisë së tij, duke filluar nga nxjerrja dhe prodhimi i lëndëve të para, duke vazhduar me procesin e prodhimit, paketimit, shpërndarjes, përdorimit, kohëzgjatjes, e deri tek asgjësimi përfundimtar nga mjedisi.

Në të gjitha këto faza, merren parasysh faktorët e mëposhtëm (kritere të shumëfishta):

 • cilësia e ajrit, cilësia e ujit
 • mbrojtja e tokës, zvogëlimi i mbetjeve
 • kursimi i energjisë, menaxhimi i burimeve natyrore
 • parandalimi i ngrohjes globale
 • mbrojtja e shtresës së ozonit
 • siguria e mjedisit, zhurmat
 • karakteristikat teknike dhe performanca e produktit gjatë aplikimit dhe përdorimit
 • udhëzime për përdorimin e sigurt dhe asgjësimin e mbetjeve të produkteve në mjedis
 • Logoja karakteristike (Margarita) karakterizon të gjitha produktet për të cilat është dhënë marka Ekologjike. Produktet, të cilat kanë Margaritën njihen nga më shumë se 370 milionë konsumatorë në Evropë.

KRITERET PËR HEQJEN E SIMBOLIT EKOLOGJIK NGA BOJËRAT DHE LLAQET PËR SIPËRFAQET E BRENDSHME DHE TË JASHTME

Kriteret ekologjike për hapësirat e brendshme & hapësirat e jashtme

{Vendimi i Komisionit (BE) 2014/312 / EU} janë si më poshtë:

Mbulim dhe performancë e lartë
Reduktim i mëtejshëm i përmbajtjes tashmë të ulët të Përbërjeve Organike të Paqëndrueshme (VOC-të) dhe një kufizim i ri për përdorimin e Përbërjeve Organike Gjysmë të Paqëndrueshme (SVOC-të).
Rezistencë e lartë ndaj larjes së shpeshtë (aty ku ofrohet).
Aftësi e lartë ngjitëse, rezistencë ndaj ujit dhe sipërfaqe alkaline.
Rezistenca ndaj kushteve të motit pa probleme të formimit të pluhurit nga boja, cipave, flluskave dhe çarjeve.
Pretendimet për perfomancën e vetive të tilla si rezistenca ndaj ujit, frymëmarrja, elasticiteti dhe çarjet nga muri, veprimi kundër mykut verifikohen nga një organ / laborator i pavarur.
Ato nuk përmbajnë metale të rënda ose kancerogjene dhe substanca toksike (APEOS, DINP, DIDP, PFAS, PFCA, PFOA dhe substancat që lidhen me to të renditura në OECD "Listat paraprake e PFOS, PFAS, PFOA" (Kufijtë e rreptë).
Kufizimi i mëtejshëm i substancave të rrezikshme për njerëzit dhe mjedisin gjatë "tërë ciklit të tyre të jetës". Ato nuk përmbajnë substanca ose përzierje që janë klasifikuar si toksike, të rrezikshme për mjedisin, alergjenë të frymëmarrjes ose lëkurës ose kancerogjene, mutagjene ose toksike për riprodhimin.
Kufij shumë të ulët në përdorimin e biocideve (p.sh. konservantë për enë, membrana, ngjyrues).
Informacion i përdoruesit për të mbrojtur mjedisin (Rekomandime për mjetet e pastrimit dhe menaxhimin e mbetjeve në mënyrë që të zvogëlohet ndotja e ujit. Këshilla për llogaritjen e sasisë së nevojshme dhe përdorimin e astarit të duhur për të zvogëluar konsumin, por dhe për të zvogëluar tepricat).
Hidrokarbure aromatike të paqëndrueshme (VAH).


PËRGJIGJE PËR PYETJET NË LIDHJE ME PËRBËRJET E BOJËRAVE EKOLOGJIKE...

1. Pse të përdorim bojëra ekologjike?

 • Ekuilibri i mjedisit është prishur.
 • Temperatura e planetit po rritet, dhe klima po ndryshon.
 • Përgjegjësia është e të gjithëve.
 • Dëshironi që shtëpia juaj të jetë e pastër dhe e rregullt si brenda ashtu edhe jashtë?
 • A keni menduar ndonjëherë se shumë organizma, kafshë apo bimë të tjera në planetin tonë dëshirojnë të njëjtën gjë?
 • Përdorni produkte miqësore me mjedisin.
 • Nxitni të tjerët të përdorin produkte ekologjike.
 • Ekziston një mënyrë për të zbukuruar shtëpinë tuaj dhe për të mbrojtur planetin tonë.

2. Çfarë janë bojërat ekologjike?

Në aspektin ekologjik, janë bojërat që ndotin mjedisin më pak në "tërë ciklin e tyre të jetës", nga nxjerrja e lëndëve të para, procesi i prodhimit, paketimit, shpërndarjes, përdorimit dhe aplikimit, kohëzgjatjes, e deri tek asgjësimi përfundimtar në mjedis.

Produktet ekologjike kombinojnë, pa asnjë kompromis mbi cilësinë, karakterin ekologjik me performancën më të mirë teknike, e cila duhet të jetë e certifikuar nga një laborator i miratuar i Bashkimit Evropian.

Në të kundërt, çdo bojë që hollohet në ujë ose nuk përmban amoniak nuk do të thotë domosdoshmërish se është ekologjike.

3. Çfarë është "Margarita"?

"Margarita" është etiketimi ekologjik i Bashkimit Evropian, që vërteton se bojërat plotësojnë kriteret ekologjike, siç raportohet në Rregulloren 312/2014 / KE. Vetëm produktet që mbajnë etiketimin ekologjik mund të quhen EKOLOGJIKE.

4. A janë të gjitha bojërat e tretshme në ujë miqësore me mjedisin?

Jo! Produktet ekologjike janë vetëm ato që janë të certifikuara me simbolin Ekologjik. Produktet ekologjike, gjatë gjithë "ciklit të tyre të jetës", ndotin shumë pak mjedisin, plotësojnë kritere specifike për efikasitetin, qëndrueshmërinë, përmbajtjen e tretësve dhe substancave toksike, dhe përveç kësaj testohen dhe certifikohen nga një organizatë e pavarur.

5. A kanë mbulim bojërat ekologjike?

Kriteret e vlerësimit kërkojnë që një bojë ekologjike të ketë një performancë prej të paktën 8 m² / lt për mbulim të plotë, d.m.th. për një sipërfaqe të përfunduar (p.sh. 2 duar). Kjo do të thotë që mbulimi është i lartë.

Produktet ekologjike VECHRO e tejkalojnë këtë kërkesë duke siguruar një rendiment më të lartë se 9m² / lit.

6. A thahen më shpejt bojërat ekologjike plastike dhe akrilike në muajt e verës dhe a janë më të vështira për t'u lyer?

Tharja e bojërave plastike dhe akrilike është më e shpejtë, veçanërisht në muajt e verës, për shkak të avullimit më të shpejtë të ujit.

Një bojë plastike ose akrilike mund të sugjerohet dhe të japë rezultate të kënaqshme, pavarësisht nëse është ekologjike apo jo.

Të gjitha produktet Smaltoplast për sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme janë të dizajnuara në mënyrë që të aplikohen lehtësisht në kushtet e veçanta klimatike të Greqisë, veçanërisht gjatë muajve të verës.

7. Pse duhet të lyej sipërfaqet e brendshme apo të jashtme me Smaltoplast Ekologjik?

Pasi mund të:

arrish një mbulim dhe performancë të shkëlqyer, me një shtresë përfundimtare mat

sigurosh ngjitje të fortë dhe qëndrueshmëri të lartë

kesh lyerje të shëndetshme dhe të sigurt

vendosësh gjithashtu një gur të vogël në rritjen e ndërgjegjësimit ekologjik në treg.

8. A tregon një simbol ekologjik ndonjë sistem të menaxhimit mjedisor ISO 14001?

ISO 14001 ka të bëjë me një sistem të menaxhimit mjedisor të zbatuar nga një shoqëri dhe nuk ka të bëjë me produktet, siç është rasti me ISO 9001.

Etiketimi ekologjik u jepet produkteve dhe jo shoqërisë.

9. A janë bojërat ekologjike më të shtrenjta se ato tradicionale?

MITI I ÇMIMEVE

Vechro, një pionier i fushës, ofron sisteme të plota ekologjike të bojërave për të gjitha sipërfaqet e brendshme, me produkte të një cilësie të lartë për profesionistë dhe individë, me çmime më të lira se bojërat tradicionale dhe të disponueshme në të gjithë vendin me ngjyrat më të mira

SHIH MË SHUMË:
Low Voc paint

Çfarë është një bojë me Voc të ulët?

mood

Ngjyra dhe gjendja shpirtërore

space

Ngjyra dhe Hapësira

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3