eco

Šta je ekološka boja?

Čovek je uživao u prirodi i njenim resursima sa industrijskom ekspanzijom u poslednjih 150 godina i sada, pošto je počeo da shvata - možda još ne u potpunosti - probleme koji će uslediti u narednim godinama, počeo je da traži korektivne mere.

Potrošači shvataju da njihov odnos prema životnoj sredini mora biti evoluira i da moraju početi da poštuju prirodu i njene resurse.

Preduzeća počinju da shvataju da njihove aktivnosti u mnogim slučajevima utiču na životnu sredinu i da su odgovorni za rešavanje problema koje stvaraju.

EKOLOŠKI ZNAK EVROPSKE UNIJE…

Države članice Evropske unije su u Mastrihtskom ugovoru uvrstile zaštitu životne sredine u ciljeve ujedinjene Evrope, imajući u vidu da je održivi ekonomski razvoj nemoguć bez poštovanja životne sredine.

Cilj je da dizajniramo, proizvodimo i distribuiramo proizvode koji tokom svog života manje opterećuju životnu sredinu.

U skladu sa tim je u martu 1992. godine sprovedena Uredba EEZ 880/1992 Implementacioni sistem zajednice (EEZ Uredba 880) koja se zasniva na dokumentovanim, objektivnim i naučnim kriterijumima za procenu da li je proizvod ekološki ili ne.

Cilj je da ekološki proizvodi ne zaostaju u pogledu tehničkih karakteristika i svojih performansi.

Ovaj okvir je dobrovoljan, ima za cilj da pokrije što više kategorija proizvoda, a kriterijumi bi trebalo da se preispituju svakih pet godina.

Svaki proizvod koji ispunjava kriterijume ima sertifikat „Margarita“, ekološki znak Evropske unije.

Samo proizvod koji nosi ekološku oznaku može se okarakterisati kao ekološki!

Sistem ekološkog označavanja je:

 • Pan-Evropski
 • Opcionalan
 • Selektivan
 • Transparentan i reprezentativan
 • Zvanično je odobren
 • Zasnovan je na više kriterijuma
 • Ima karakterističan logotip (cvet)

Ekološki kriterijumi određuju se na osnovu toga koliko proizvod zagađuje „od kolevke do groba“, ili u svakoj od faza njegovog života, od vađenja i proizvodnje sirovina, nastavljajući sa proizvodnim procesom, pakovanjem, distribucijom, upotrebom, trajanjem, završavajući sa konačnim odlaganjem u okruženje. U svim ovim fazama uzimaju se u obzir sledeći faktori (više kriterijuma):

 • kvalitet vazduha, kvalitet vode
 • zaštita zemljišta, smanjenje otpada
 • ušteda energije, upravljanje prirodnim resursima
 • sprečavanje globalnog zagrevanja
 • zaštita ozonskog omotača
 • ekološka bezbednost, buka
 • tehničke karakteristike i performanse proizvoda tokom primene i upotrebe
 • uputstva za bezbednu upotrebu i odlaganje ostataka proizvoda u životnoj sredini

Karakteristični logotip (bela rada) karakteriše sve proizvode koji su nagrađeni ekološkom oznakom. Proizvode koji nose belu radu prepoznaje više od 370 miliona potrošača u Evropi.

KRITERIJUMI ZA DODELU EKOLOŠKE OZNAKE NA BOJAMA I LAKOVIMA UNUTRAŠNJIH I SPOLJNIH POVRŠINA

Ekološki kriterijumi unutrašnjih i spoljnih prostora

{Odluka Komisije (EU) 2014/312 / EU} je sledeća:

 • Visoka pokrivenost i performanse
 • Dalje smanjenje ionako niskog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i novo ograničenje upotrebe poluisparljivih organskih jedinjenja (SVOC).
 • Velika otpornost na često pranje (ako postoji).
 • Visoko prianjanje, vodootpornost i alkalne površine.
 • Otpornost na vremenske uslove bez problema sa otiranjem, ljuštenjem, mehurima, pukotinama.
 • Tvrdnje o ispunjenju svojstava kao što su hidroizolacija, respiracija, elastičnost i premošćavanje pukotina, delovanje protiv buđi potvrđuje nezavisno telo / laboratorija.
 • Ne sadrže teške metale ili kancerogene i otrovne supstance (APEOS, DINP, DIDP, PFAS, PFCA, PFOA i srodne supstance navedene u OECD-u „Preliminarne liste PFOS, PFAS, PFOA“ (stroge granice).
 • Dalje ograničenje opasnih supstanci za ljude i životnu sredinu za „čitav njihov životni ciklus“. Ne sadrže supstance ili smeše koje su klasifikovane kao toksični, ekološki opasni, respiratorni ili kožni senzibilizatori ili kancerogeni, mutageni ili toksični za reprodukciju.
 • Veoma niske granice upotrebe biocida (npr. konzervansi za kontejnere, membrane, boje).
 • Korisničke informacije za zaštitu životne sredine (preporuke za alate za čišćenje i upravljanje otpadom u cilju smanjenja zagađenja vode. Saveti za izračunavanje potrebne količine i korišćenje pravog osnovnog premaza za smanjenje potrošnje, ali i smanjenje viška).
 • Isparljivi aromatični ugljeni hidrati (VAH).

ODGOVORI NA PITANJA O SASTAVU VEZANA ZA EKOLOŠKE BOJE...

1. Zašto ekološke boje?

 • Ravnoteža u životnoj sredini je poremećena.
 • Temperatura planete raste, a klima se menja.
 • Odgovornost je na svima.
 • Da li želite da vaš dom bude čist i uredan unutra i spolja?
 • Da li ste ikada pomislili da to žele i mnogi drugi organizmi, životinje ili biljke na našoj planeti?
 • Koristite ekološki prihvatljive proizvode.
 • Ohrabrite druge da koriste ekološke proizvode.
 • Postoji način da ulepšate svoj dom i zaštitite našu planetu.

2. Šta su ekološke boje?

Ekološki, boje koje najmanje zagađuju životnu sredinu u „čitavom njihovom životnom ciklusu“, od dobijanja sirovina, procesa proizvodnje, pakovanja, distribucije, upotrebe i primene, trajanja, do konačnog odlaganja u životnu sredinu.

Ekološki proizvodi kombinuju, bez ikakvog kompromisa u pogledu kvaliteta, ekološki karakter sa najboljim tehničkim performansama, koji mora biti sertifikovan od ovlašćene laboratorije Evropske unije.

Naprotiv, ne mora da znači da je svaka boja koja se razblažuje vodom ili ne sadrži amonijak - ekološka.

3. Šta je „Margarita”?

„Margarita” je eko-oznaka Evropske unije, koja potvrđuje boje koje ispunjavaju ekološke kriterijume, prema izveštaju 312/2014/EC. Samo proizvodi koji nose eko-oznaku nazivaju se EKOLOŠKI.

4. Da li su sve boje koje se rastvaraju u vodi ekološki prihvatljive?

Ne! Ekološki proizvodi su samo oni koji su sertifikovani ekološkom oznakom.
Ekološki proizvodi tokom svog „životnog ciklusa“ vrlo malo zagađuju životnu sredinu, ispunjavaju specifične kriterijume za efikasnost, trajnost, sadržaj razređivača i toksičnih supstanci, a pored toga ih je testirala i sertifikovala nezavisna organizacija.

5. Da li ekološke boje imaju moć pokrivanja?

Kriterijumi za procenu zahtevaju da ekološka boja ima prekrivnu moć od najmanje 8 m²/l da bi se postigla potpuna pokrivenost, tj. za gotovu površinu (npr. 2 sloja). To znači da je prekrivna moć visoka.

VECHRO ekološki proizvodi premašuju ovaj zahtev osiguravajući površinu pokrivanja veću od 9m²/lit.

6. Da li se ekološke plastične i akrilne boje brže suše u letnjim mesecima i da je teže krečiti istim?

Sušenje plastičnih i akrilnih boja je brže, naročito u letnjim mesecima, zbog bržeg isparavanja vode.

Može se preporučiti plastična boja ili akrilna boja koja daje zadovoljavajuće rezultate, bez obzira da li je ekološka ili ne.

Svi Smaltoplast proizvodi za unutrašnje i spoljašnje površine dizajnirani su tako da se slobodno mogu primeniti u posebnim grčkim klimatskim uslovima, posebno tokom letnjih meseci.

7. Zašto da krečim Smaltoplast ekološkom bojom, unutrašnju ili spoljnu površinu?

Zato što možete:

da postignete odlično pokrivanje i učinak, uz mat završnu obradu

da osigurate odlično prianjanje i visoku čvrstoću

da imate zdravu i bezbednu boju

i da malo pomognete u stvaranju ekološke svesti na tržištu.

8. Da li je ekološki signal, bilo koji signal koji ukazuje na sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001?

ISO 14001 odnosi se na sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji primenjuje kompanija i nije povezan sa proizvodima, kao što je slučaj sa ISO 9001.

Eko-znak se dodeljuje proizvodima, a ne kompaniji.

9. Da li su ekološke boje skuplje od konvencionalnih?

MIT O CENAMA

Vechro, pionir, nudi kompletne ekološke sisteme boja za sve unutrašnje površine, sa vrhunskim proizvodima za profesionalce i pojedince, po nižim cenama od konvencionalnih boja i nudi ih u celoj zemlji u najboljim prodavnicama boja.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
KOMPANIJA BOJA
I LAKOVA
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
+30 210 4816101-3