Τι είναι οικολογικό χρώμα;

Какво представляват екологичните бои?

Какво представляват екобезопасните бои?

Поради въздействието на човека върху околната среда, общностите трябва да преустроят своите бизнес планове, за да защитят екосистемата и човешките ценности.

 Хората – и особено потребителите – на всяка цена трябва да осъзнаят, че трябва да осигурят качеството на своя живот, тъй както съзнават, че всяко действие има своите последици.

В днешно време на повечето компании се налага да спазват глобалните разпоредби за опазване на околната среда.

По-конкретно, държавите членки на Европейския съюз са включили в Договора от Маастрихт, който засяга и опазването на околната среда, изрично, че устойчивото икономическо развитие е невъзможно без зачитане на околната среда.

Цел на това споразумение е да се проектират, произвеждат и разпространяват продукти, които защитават човешките ценности и околната среда. По този начин се формулира известна историческа информация с въвеждането на Системата за имплементиране в Общността за Регламент 880/1992 на ЕИО (ЕИО Регламент 880) през март 1992 г., която се основава на документирани, обективни и научни критерии за оценка дали един продукт е екологичен, или не.

Тази рамка е доброволна и има за цел да обхване възможно най-много категории продукти, а критериите трябва да бъдат преразглеждани на всеки пет години.

Продуктите, които отговарят на критериите за екологичните характеристики, се сертифицират с екологичния знак на Европейския съюз – маргаритка. Продуктите с „маргаритката“, са познати на от повече от 370 милиона потребители в Европа.

Терминът „екологична боя“ се отнася за боите, които в целия си жизнен цикъл най-малко замърсяват околната среда – от добива на суровини, през производствения процес, опаковането, разпространението, нанасянето и дълготрайното им използване до окончателното им изхвърляне в околната среда.

Затова бъдете внимателни – не всяка боя, която се разрежда с вода или не съдържа амоняк, е непременно е екологична.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3