eco

Çfarë është një bojë ekologjike?

Çfarë është një bojë miqësore me mjedisin?

Për shkak të ndikimit që veprimet njerëzore kanë në mjedis, komuniteteve iu desh të rregullonin planet e tyre të biznesit në mënyrë që të mbronin ekosistemin dhe vlerat njerëzore.

Me të gjitha mjetet, individët dhe më saktësisht konsumatorët e kuptojnë se duhet të sigurojnë cilësinë e jetës së tyre pasi kanë kuptuar se çdo veprim ka pasojat e tij.

Në ditët e sotme, shumica e shoqërive janë në përputhje me rregulloret globale për mbrojtjen e mjedisit.

Më hollësisht, të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë përfshirë në Traktatin e Mastrihtit, i cili i referohet mbrojtjes së mjedisit. Ai thekson se zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik nuk është i mundur pa respektuar mjedisin.

Fokusi i kësaj marrëveshjeje është të dizajnojë, prodhojë dhe shpërndajë produkte që mbrojnë vlerat njerëzore dhe mjedisin. Prandaj, jepen disa informacione historike për Rregulloren e KEE 880/1992 Sistemi i Zbatimit të Politikave të Komunitetit (Rregullorja e KEE 880) e zbatuar në mars 1992, e cila bazohet në kritere të dokumentuara, objektive dhe shkencore për të vlerësuar nëse një produkt është ekologjik apo jo.

Ky kuadër është vullnetar, dhe synon të mbulojë sa më shumë kategori produktesh dhe kriteret duhet të rivlerësohen çdo pesë vjet.

Përkatësisht, produktet që plotësojnë kriterin e karakteristikave ekologjike certifikohen si "Margarita" (lulja Margaritë), Simboli Ekologjik i Bashkimit Evropian. Produktet, të cilat kanë Margaritën njihen nga më shumë se 370 milionë konsumatorë në Evropë.

Termi bojë ekologjike i referohet bojërave që ndotin mjedisin më pak gjatë "tërë ciklit të tyre të jetës", që nga nxjerrja e lëndëve të para, procesi i prodhimit, paketimi, shpërndarja, përdorimi dhe aplikimi, kohëzgjatja, deri te asgjësimin përfundimtar në mjedis.

Prandaj, kini kujdes, çdo bojë që hollohet me ujë ose nuk përmban amoniak jo domosdoshmërish nënkupton se është ekologjik.

Vechro Logo
VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3