Τι είναι οικολογικό χρώμα;

Τι είναι οικολογικό χρώμα;

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ

Ο άνθρωπος επενέβη στη φύση και στους πόρους της με την βιομηχανική έκρηξη των τελευταίων 150 χρόνων και τώρα, έχοντας αρχίσει να καταλαβαίνει - ίσως όχι ακόμη σε βάθος - τα προβλήματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια έχει ξεκινήσει να αναζητά  διορθωτικές κινήσεις.

Οι καταναλωτές συνειδητοποιούν ότι η στάση τους απέναντι στο περιβάλλον πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αρχίσουν να σέβονται τη φύση και τους πόρους της.

Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν σε πολλές περιπτώσεις το περιβάλλον και ότι είναι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση των  προβλημάτων που δημιουργούν.


ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέλαβαν στη συνθήκη του Μάαστριχ την προστασία του περιβάλλοντος στους στόχους της ενιαίας Ευρώπης, έχοντας υπόψη ότι η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη είναι αδύνατη χωρίς το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διακίνηση προϊόντων που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο της ζωής τους.

Με αυτό το γνώμονα, τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 1992 το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος (EEC Regulation 880/1992), το οποίο έρχεται με βάση τεκμηριωμένα, αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια να αξιολογήσει εάν ένα προϊόν είναι οικολογικό ή όχι.

Στόχος είναι τα Οικολογικά προϊόντα να μην υστερούν ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά  και την απόδοσή τους.

To πλαίσιο αυτό είναι εθελοντικό, έχει στόχο να καλύψει όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και τα κριτήρια θα πρέπει να επαναξιολογούνται κάθε πέντε χρόνια.

Κάθε προϊόν που ικανοποιεί τα κριτήρια, πιστοποιείται με το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑτης Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Μόνο κάθε προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ!

Το σύστημα Οικολογικού Σήματος είναι

 • Πανευρωπαϊκό
 • Προαιρετικό
 • Επιλεκτικό
 • Διαφανές και αντιπροσωπευτικό
 • Εγκρίνεται επίσημα
 • Βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια
 • Έχει χαρακτηριστικό λογότυπο (το λουλούδι)

Τα οικολογικά κριτήρια καθορίζονται με βάση πόσο ρυπαίνει το προϊόν «από την κούνια μέχρι τον τάφο», δηλαδή σε καθένα από τα στάδια της ζωής του, αρχίζοντας από την εξόρυξη και παραγωγή των πρώτων υλών, συνεχίζοντας με τη διαδικασία παραγωγής , τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση, τη διάρκεια, καταλήγοντας στην τελική διάθεση στο περιβάλλον. Σε όλα αυτά τα στάδια λαμβάνονται υπόψη  οι ακόλουθοι παράγοντες (πολλαπλά κριτήρια) :

  • ποιότητα αέρα, υδάτων
  • προστασία εδάφους,  μείωση αποβλήτων
  • εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείριση φυσικών πόρων
  • πρόληψη της αύξησης θερμοκρασίας του πλανήτη
  • προστασία της στοιβάδας του όζοντος
  • περιβαλλοντική ασφάλεια, θόρυβος
  • τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος κατά την εφαρμογή και τη χρήση
  • οδηγίες ασφαλούς χρήσης και διάθεσης υπολείμματος προϊόντος  στο περιβάλλον

 

 • Το χαρακτηριστικό λογότυπο, (μαργαρίτα), χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το Οικολογικό σήμα. Τα προϊόντα, τα οποία φέρουν τη μαργαρίτα,  αναγνωρίζονται από περισσότερους από 370 εκ. καταναλωτές στην  Ευρώπη.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

α. Τα Οικολογικά κριτήρια των  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Απόφαση ΕΕ C (2008) 4453 } είναι τα ακόλουθα :

*   Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση

*   Χαμηλά Ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC)

*   Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο

*   Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες

*   Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής τους" ρυπαίνουν  ελάχιστα το περιβάλλον

 

β. Tα Οικολογικά Κριτήρια των ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Απόφαση ΕΕ C (2008) 4452 } είναι τα ακόλουθα :  

*  Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση

*  Χαμηλά ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC)

*  Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες

*  Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίασης, ξεφλουδίσματος, φλύκταινων, σκασιμάτων

*  Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση ρωγμών, αντιμουχλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα/εργαστήριο

*  Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες

*  Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής τους" ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον.

Στην ιστοθέση ec.europa.eu/environment/ecolabel/ μπορεί να αντλήσει ο καθένας περισσότερες  πληροφορίες.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ…

1. Για ποιο λόγο οικολογικά χρώματα;

 • Η ισορροπία στο περιβάλλον έχει διαταραχθεί.
 • Η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνει και το κλίμα διαφοροποιείται.
 • Η ευθύνη είναι σε όλους.
 • Επιθυμείτε το σπίτι σας εσωτερικά και εξωτερικά να είναι καθαρό, υγιεινό και ευχάριστο?
 • Σκεφτήκατε ότι το ίδιο επιθυμούν πολλοί άλλοι οργανισμοί, ζώα ή φυτά στον πλανήτη μας?
 • Χρησιμοποιήστε  προϊόντα με οικολογικό σήμα.
 • Προτρέψτε και άλλους να χρησιμοποιούν οικολογικά προϊόντα.
 • Υπάρχει τρόπος να ομορφύνετε το σπίτι σας και να προστατεύσετε τον  πλανήτη μας.


2. Τί είναι τα Οικολογικά χρώματα;

Οικολογικά είναι τα χρώματα που ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον σε «όλο τον κύκλο της ζωής τους», από την εξόρυξη των πρώτων υλών, την διαδικασία παραγωγής, τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση και εφαρμογή, τη διάρκεια, μέχρι την τελική διάθεση στο περιβάλλον.
Στα οικολογικά προϊόντα συνδυάζεται, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα, ο  οικολογικός χαρακτήρας με τις καλύτερες τεχνικές επιδόσεις, γεγονός που πρέπει να πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντίθετα, κάθε χρώμα  που αραιώνεται με νερό ή δεν περιέχει αμμωνία, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι και οικολογικό.


3. Τι είναι η «Μαργαρίτα»;

Η «Μαργαρίτα» είναι το Οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο πιστοποιούνται τα χρώματα τα οποία πληρούν τα οικολογικά κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στις 2002/739/EC και 2000/1980/EC. Μόνο τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα μπορούν να ονομάζονται ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ.

 

4. Είναι όλα τα υδατοδιαλυτά χρώματα οικολογικά;

Όχι! Οικολογικά προϊόντα είναι μόνο εκείνα που έχουν πιστοποιηθεί με το Οικολογικό σήμα. Τα Οικολογικά προϊόντα, σε όλο τον «κύκλο της ζωής τους», ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον, πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης, αντοχών, περιεκτικότητας σε διαλύτες και τοξικές ουσίες και επιπλέον ανεξάρτητος οργανισμός τα έχει ελέγξει και πιστοποιήσει.


5. Τα οικολογικά χρώματα έχουν καλυπτικότητα;  

Τα κριτήρια αξιολόγησης απαιτούν ένα οικολογικό χρώμα να έχει απόδοση τουλάχιστον 8 m²/lt για πλήρη κάλυψη, δηλαδή για μία τελειωμένη επιφάνεια (π.χ 2 χέρια). Αυτό σημαίνει ότι η καλυπτικότητα είναι υψηλή.
Τα οικολογικά προϊόντα της VECHRO  υπερκαλύπτουν αυτή την απαίτηση εξασφαλίζοντας απόδοση μεγαλύτερη από 9 m²/lit.


6. Τα οικολογικά Πλαστικά και Ακρυλικά στεγνώνουν πιο γρήγορα τους καλοκαιρινούς μήνες και βάφονται πιο δύσκολα;

Το στέγνωμα των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων είναι πιο γρήγορο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας της πιο γρήγορης εξάτμισης του νερού. 
Ένα πλαστικό χρώμα ή ακρυλικό χρώμα μπορεί να συνταγοποιηθεί και να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το αν είναι οικολογικό ή όχι.
Όλα τα προϊόντα SMALTOPLAST εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειώνέχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν άνετα στις ιδιαίτερες ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.


7. Γιατί να βάψω με ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ SMALTOPLAST, εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας ;

Γιατί μπορείς:

 • να επιτύχεις μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, με ματ φινίρισμα
 • να εξασφαλίσεις ισχυρή πρόσφυση και μεγάλες αντοχές
 • να έχεις υγιεινό και ασφαλές βάψιμο

και να βάλεις και εσύ ένα λιθαράκι  στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης στην αγορά.

8. Είναι οικολογικό σήμα, κάθε σήμα που δεικνύει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001;

Το ISO 14001 αφορά σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει μία εταιρεία και δεν σχετίζεται με τα προϊόντα, όπως συμβαίνει και με το ISO 9001.
Το οικολογικό σήμα απονέμεται σε προϊόντα και όχι στην εταιρεία.


9. Τα Οικολογικά χρώματα είναι ακριβότερα από τα συμβατικά;

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Η VECHRO πρωτοπόρος, προσφέρει ολοκληρωμένα οικολογικά συστήματα βαφής για όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, με κορυφαίας ποιότητας προϊόντα για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη, σε οικονομικότερες τιμές από τα συμβατικά χρώματα και τα διαθέτει πανελλαδικά στα καλύτερα χρωματοπωλεία.

Vechro Logo
ΒΕΧΡΩ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
Λιοσίων 302, Αθήνα 111 45
+30 210 4816101-3