Czym jest farba Low VOC?

Czy wiesz...

Czym jest farba Low VOC?

Czym jest farba Low VOC?

Farba Low VOC jest farbą, która zawiera niewielką ilość lotnych związków organicznych (ang. Volatile Organic Compounds, VOC).

1. Czym są Lotne Związki Organiczne (LZO)?

Lotny związek organiczny to każdy związek, którego temperatura wrzenia (pod ciśnieniem 101,3 kPa) jest mniejsza lub równa 250°C.

LZO mogą być rozpuszczalnikami, wolnymi monomerami, plastyfikatorami, itp. Zawartość LZO można przeliczyć na gramy na litr produktu gotowego do użycia (tzn. po dodaniu zalecanego rozpuszczalnika, w zależności od zastosowania).

2. Dlaczego wybieramy farby o niskim stężeniu lotnych związków organicznych?

Lotne związki organiczne:

- Przyczyniają się one do zwiększenia poziomu ozonu w troposferze, co prowadzi do powstawania zanieczyszczeń fotochemicznych (tak zwanych "chmur").

- Ponadto, gdy zawierają związki aromatyczne, zanieczyszczają one poziom wodonośny.

- Ponadto stwierdzono, iż "rozcieńczają" one warstwę ozonową w stratosferze.

- Co więcej, odkryto, że LZO przyczyniają się pośrednio do powstawania efektu cieplarnianego.

- Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest fakt, iż długotrwałe stosowanie farb zawierających LZO może powodować problemy z oddychaniem i może wpływać na układ nerwowy człowieka.

W 2004 r. w Europie łączna liczba LZO (głównie rozpuszczalników), które zostały uwolnione do środowiska w wyniku produkcji i stosowania farb i lakierów wraz z czyszczeniem narzędzi do ich nanoszenia, szacowana jest na 550 000 ton (sprawozdanie roczne Europejskiego Związku Producentów Farb Graficznych, Lakierów i Farb Artystycznych 2004).

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) 2004/42/WE ma na celu ograniczenie wykorzystania LZO w farbach i lakierach, aby w dłuższej perspektywie czasowej chronić zarówno środowisko jak i życie ludzkie.

Ograniczone wykorzystanie LZO będzie dotyczyło nie tylko farb rozpuszczalnikowych, ale także farb rozpuszczalnych w wodzie, które i tak zawierają już mniejsze stężenie LZO. Niemniej jednak są one stosowane do malowania i zabezpieczania większych powierzchni, takich jak ściany.

3. Jakie ograniczenia nakłada dyrektywa UE 2004/42/WE? Kiedy i w jaki sposób będą one wdrażane?

Dyrektywa UE 2004/42/WE wprowadza ograniczenia dotyczące całkowitego dopuszczalnego stężenia LZO w farbach i lakierach budowlanych oraz produktach do renowacji lakierów samochodowych.

Pojemnik zawierający takie produkty powinien być opatrzony odpowiednim oznakowaniem, które wskazuje maksymalną ilość LZO w produkcie gotowym do użycia, należy również określić podkategorię, do której należą, wraz z marginalną zawartością LZO w tej podkategorii.

Ograniczenia stosuje się również w odniesieniu do systemów barwienia farb dostępnych w punktach sprzedaży, przy czym w ilości LZO, jaką zawiera baza barwnikowa, należy uwzględnić również barwniki, które są dodawane każdorazowo.

Dlatego też farby przeznaczone do użytku przemysłowego są objęte postanowieniami Dyrektywy 1999/13/WE (K.Y.A 11641/1942), ponieważ powinny posiadać odpowiednie oznakowanie.

Ograniczenie nałożone przez przepisy Dyrektywy 2004/42/WE ma zastosowanie w odniesieniu do dwóch ram czasowych:

  • I faza od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
  • II faza od dnia 1 stycznia 2010 r.

Farby i lakiery do zastosowań budowlanych zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE są sklasyfikowane w różnych podkategoriach, jak wynika z poniższej tabeli. Każda podkategoria obejmuje farby rozcieńczane wodą (TYP Y) oraz farby rozcieńczane rozpuszczalnikiem organicznym (TYP D). Kontynuując, ograniczenia przewidziane w II fazie są rygorystyczne i wręcz uniemożliwiają zastosowanie niektórych kategorii farb i lakierów dostępnych na rynku.

Ponadto, branża farb i lakierów jest zobowiązana od dnia 1 lipca 2007 r. do produkcji artykułów o niskiej zawartości LZO zgodnie z dopuszczalnymi wartościami, które są wymienione w odpowiedniej kolumnie poniższej tabeli. Tym samym wszystkie produkty wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2007 r. mogą być sprzedawane w punktach sprzedaży do dnia 31 grudnia 2007 r. Odpowiednio, okres prolongaty wynoszący 12 miesięcy zostanie przyznany również w odniesieniu do II fazy stosowania ograniczeń (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.).

Od dnia 1 stycznia 2007 r. etykiety produktów muszą być opatrzone odpowiednim oznakowaniem, które wskazuje kategorię, do której należy każdy produkt wraz ze względną marginalną wartością LZO i maksymalną zawartością LZO w produkcie gotowym do użycia. Produkt, który spełnia wymogi wartości dopuszczalnych LZO na rok 2007, ale nie posiada odpowiedniego oznakowania na pojemniku, nie może być uznany za spełniający przepisy Dyrektywy 2004/42/WE.

                                                

Republika Grecka     

DECYZJA RADY CHEMICZNEJ

PRZY MINISTERSTWIE GOSPODARKI   

 Ateny, 29 listopada 2005 r.

NACZELNA PAŃSTWOWA RADA CHEMICZNA  

 

Nr Protokołu 437/2005

NACZELNA RADA CHEMICZNA

 

ZAŁĄCZNIK I (Dyrektywa 2004/42/WE)

OGRANICZENIE WARTOŚCI MAKSYMALNYCH LZO DLA FARB I LAKIERÓW BUDOWLANYCH

 

 

PODKATEGORIA PRODUKTÓW

Rodzaj

I FAZA (g/l*)

01.01.2007

II FAZA (g/l*)

(01.01.2010)

Α

Farba matowa do ścian wewnętrznych i sufitów (czas utwardzenia ≤25 w 60ºC)                                                           

Υ**

D**

75

400

30

30

Β

Farba połysk do ścian wewnętrznych i sufitów (czas utwardzenia >25 w 60ºC)                                     (Torque >25@60 ºC)  

Υ

D

150

400

100

100

C

Ściana zewnętrzna z podłożem mineralnym substrates                                  

Υ

D

75

450

40

430

D

Dekoracje zewnętrzne/wewnętrzne i elementy tapicerowane wykonane z drewna i metalu                                                                   

Υ

D

150

400

130

300

Ε

Lakiery i farby do drewna do dekoracji elementów wewnętrznych/zewnętrznych

Υ

D

150

500

130

400

F

Środki (farby) do konserwacji drewna

Υ

D

150

700

130

700

G

Podkłady gruntujące (o właściwościach izolacyjnych i uszczelniających)          

Υ

D

50

450

30

350

Η

Podkłady wiążące (utwardzenie powierzchni, impregnacja).

Υ

D

50

750

30

750

I

Specjalne powłoki jednoskładnikowe (podkłady i farby antykorozyjne, do aluminium, do powierzchni ocynkowanych, podkłady przeznaczone do powierzchni z tworzyw sztucznych, farby podłogowe, powłoki antygraffiti, środki zmniejszające palność)

Υ

D

140

600

140

500

J

Specjalne dwuskładnikowe powłoki (podkłady i farby antykorozyjne, do aluminium, do powierzchni ocynkowanych, farby podłogowe, antygraffiti, środki zmniejszające palność)                                                                                  

Υ

D

140

550

140

500

J(a)

powłoki kolorowe (2 lub więcej odcieni) powłoki z efektem dekoracyjnym                                               

Υ

D

150

400

100

100

J(b)

powłoki, które dają efekt dekoracyjny, takie jak stiuk wenecki                          

Υ

D

300

500

200

200

*               g/l produktu gotowego do użycia

Υ**            farby rozcieńczane wodą

D**            farby rozcieńczane rozpuszczalnikami organicznymi

 

4. Jak będą przeprowadzane kontrole? Jakie kary będą nakładane na podmioty naruszające te regulacje?

Kontrole i inspekcje rynku będą przeprowadzane przez właściwy organ (Dyrekcję Generalną ds. Chemii Państwowej w Departamencie Petrochemii): Obszary produkcji i składowania każdego przedsiębiorstwa, które produkuje lub importuje farby i lakiery (od 2008 r.), w przypadku przywozu produktów z państw spoza UE, zostaną poddane kontrolom celnym.

Kary:

Naruszenie przepisów dyrektywy 2004/42/WE będzie podlegało następującej karze:

1. sprzedaż na rynku do 100 litrów produktu niespełniającego wymogów: 3000 EUR - 5000 EUR

2. sprzedaż na rynku większych ilości produktu niespełniającego wymogów: 3000 EUR za każde kolejne 100 litrów

3. 300-500 EUR za wykorzystanie produktów niezgodnych z wymogami w ilościach do 10 litrów (z winy użytkownika lub w przypadku produktów, które uległy większemu rozcieńczeniu niż wskazane).

4. karze  grzywny w wysokości 4000 - 5000 EUR podlegają osoby, które utrudniają przeprowadzenie kontroli w celu sprawdzenia i wykrycia naruszeń oraz nie przekazują właściwym organom niezbędnych informacji.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

1. Czy farby budowlane o niskim stężeniu LZO w II fazie będą mniej przyjazne dla fachowców?

Jest to uzależnione od parametrów technicznych, jakie uzyska każdy z producentów.

Produkty Vechro o niskiej emisji LZO nie wpłyną na zmianę przyzwyczajeń fachowców. Jednakże każdorazowo zapewniają one najprostszą i najbardziej efektywną aplikację, w skróconym czasie realizacji projektu, przy najniższym możliwym poziomie emisji zapachu i ryzyka dla użytkownika.

2. Farby budowlane o niskiej emisji LZO, zgodne z drugą fazą, będą droższymi produktami?

Jest to uzależnione od parametrów technicznych, jakie uzyska każdy z producentów.

Produkty Vechro o niskiej emisji LZO mają na celu oferowanie wysokiej jakości produktów bez jakichkolwiek kompromisów i bez zwiększania kosztów.

3. Czy farby o niskiej zawartości LZO można uznać za ekologiczne?

Nie!Farby i lakiery posiadające oznakowanie ekologiczne wykraczają poza wymogi dyrektywy 2004/42/WE (nawet w II fazie) w zakresie niskiej emisji LZO i nie wymagają żadnych zmian w swoim składzie, poza oznakowaniem na etykiecie.
Ponadto, farby ekologiczne spełniają szereg innych wymagań, które są związane z ich składem, skutecznością, pokryciem, trwałością i zachowaniem w środowisku przez cały cykl życia produktu. Wymienione powyżej wymogi nie muszą być spełnione przez produkt o niskiej emisji LZO, który odpowiada przepisom dyrektywy 2004/42/WE. Nowa dyrektywa nie określa ogólnej jakości produktu (jak np. oznakowanie ekologiczne), nakłada jedynie wymóg niskiego poziomu LZO.

Ekologiczne farby i lakiery Vechro posiadają oznakowanie ekologiczne na przedniej stronie etykiety oraz znak niskiej zawartości LZO na odwrocie.

4. Czy farby i lakiery o niskiej zawartości LZO mogą być uznane za mniej niebezpieczne?

Nowe farby i lakiery będą zawierały mniej rozpuszczalników i pod tym względem będą stanowiły mniejsze ryzyko dla użytkownika. Ryzyko musi być wskazane na opakowaniu za pomocą odpowiednich symboli. Produkty Vechro o niskiej zawartości LZO nie posiadają żadnych symboli wskazujących na ryzyko dla użytkownika.

5. Czy farby budowlane o niskiej zawartości LZO są gotowe do użycia? Czy zaprzestaje się sprzedaży i stosowania rozpuszczalników?

To niewłaściwe stwierdzenie. Rozcieńczanie farb rozpuszczalnikowych odbywa się za pomocą odpowiednich rozpuszczalników zalecanych przez producenta i jest uzależnione od metody aplikacji. Rozpuszczalniki będą nadal dostępne w sklepach.

6. Czy produkt z ilością LZO odpowiadającą wymogom 2004/42/WE od 2006 r. dla I fazy może być dostępny na rynku do 2010 r.?

Jeśli produkt nie przekracza dopuszczalnych wartości emisji LZO, ale pojemnik nie zawiera odpowiedniego oznaczenia, które określa podkategorię, do której należy, wraz z dopuszczalnymi wartościami LZO każdego produktu gotowego do użycia, producent powinien zastosować się do wytycznych i zmodyfikować etykiety.

7. Jeśli fachowiec rozcieńczy produkt w stopniu większym niż zalecany, wówczas może być za to pociągnięty do odpowiedzialności?

Fachowiec zostaje uznany za "winnego" podczas ewentualnej kontroli. Grzywna może wynosić około 300-500 EUR.

8. Czy można sprzedawać wyrób przemysłowy, który nie jest zgodny z normą 2004/42/WE w sklepie z farbami do metalu, w fabryce mebli?

Można to robić tylko wtedy, gdy urządzenia farbiarni spełniają warunki KYA 11641/1942 (harmonizacja dyrektywy 1999/13/WE) i posiadają odpowiednią licencję. W każdym innym przypadku sprzedaż jest niedozwolona, a osoba, która wystawiła fakturę ponosi odpowiedzialność.

9. Jak można rozpoznać produkt, który został wyprodukowany przed 01 stycznia 2007 r. i powinien być dystrybuowany w okresie przejściowym (01 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007)?

Większość producentów oznacza swoje produkty numerem produkcyjnym.

Nie zawsze jednak łatwo jest odczytać rok produkcji. Wszystkie produkty Vechro są oznaczone rokiem produkcji za pomocą dwóch pierwszych cyfr, np. produkt Smaltoplast Extra Ecological o numerze produkcyjnym 061234 został wyprodukowany w 2006 r.

10. Czy farba spełniająca wszystkie wymogi I fazy może być barwiona w sklepie wyposażonym w system innej firmy?

Nie jest to zalecane, ponieważ sprzedawca farby nie będzie w stanie określić całkowitej ilości LZO, która może nie spełniać wymogów dyrektywy!

W takim przypadku odpowiedzialność ponosi sprzedawca farby.

Pragniemy podkreślić, że środki barwiące Vechro mają już niską zawartość LZO i dzięki niewielkiej modyfikacji ich składu (w 2006 r.) emisja LZO została całkowicie ograniczona.

Podsumowując, każdy system barwienia Vechro z 2006 r. nie emituje żadnych LZO.

WIĘCEJ INFORMACJI:
eco

czym jest ekologiczna farba?

mood

Kolor i Nastrój

q

Czym jest wysokiej jakości farba?

Vechro Logo
VECHRO S.A.
PRODUCENT
FARB I LAKIERÓW
302 AVE LIOSION, ATENY 11145
+30 210 4816101-3
ⓒ 2020-2024 VECHRO. ALL RIGHTS RESERVED